Heerlen breekt schotten binnen het Wmo-domein af

Heerlen breekt schotten binnen het Wmo-domein af

De gemeente Heerlen zet de zelfregie van de klant en het vertrouwen in de professionals voorop. Onder de noemer Heerlen Stand-By! worden veel obstakels opgeruimd, waardoor het veel gemakkelijker wordt om cliënten flexibel te helpen.

‘We hebben gekeken hoe we de ondersteuning opnieuw kunnen bekostigen en inrichten’, legt Ank Jacobs, strategisch beleidsmedewerker sociaal domein van de gemeente Heerlen, uit. ‘Er is in Heerlen sprake van een hoge zorgconsumptie en er zijn relatief veel ongezonde mensen met een laag opleidingsniveau. Zij hebben minder geld te besteden dan gemiddeld. Ondanks een lager budget, moet de zorg die geleverd wordt wel van goede kwaliteit zijn.’

Coöperatie

Nadat er eerst sprake was van concurrentie, is er nu een coöperatie opgericht waar acht organisaties aan deelnemen. Er is een schil om de coöperatie heen georganiseerd van zes onderaannemers. ‘Deze coöperatie heeft, na een aanbesteding, de opdracht van de gemeente gekregen om de ondersteuning van de burgers die dat op basis van de Wmo nodig hebben, vorm te geven. Het gaat daarbij om (in de oude termen) persoonlijke ondersteuning, dagbesteding en logeer-/respijtzorg’, aldus Jacobs.

De coöperatie is voor drie jaar gefinancierd, door middel van een lumpsum-bedrag, met de mogelijkheid tot verlengen. ‘De gemeente stuurt op het behalen van resultaten. Door deze werkwijze lukt het ons om daadwerkelijk met elkaar over de inhoud te praten en nieuwe innovatieve werkwijzen te laten ontstaan, en niet meer de focus in gesprekken te leggen op kostprijzen, administratief gedoe en omzetmaximalisatie.’

Regie

‘In de praktijk moesten mensen naar een Wmo-consulent van de gemeente als zij recht hadden op Wmo-steun. Nu is de zorg van de coöperatie een algemene voorziening’, legt Jacobs uit. ‘De melding komt binnen bij Stand-By. Dan komt er niet eerst een indicatie, maar Stand-By! en de cliënt zoeken hoe de zorg flexibel geboden kan worden. Het voordeel daarvan is dat er minder administratie is, de cliënt hoeft geen eigen bijdrage meer te leveren en de zorg is flexibel.’ De zorg wordt ook niet door een vaste zorgaanbieder verleend, er wordt gekeken wat er op maat past.

Het hele proces dat hier vroeger aan vooraf ging, wordt nu overgeslagen. ‘Het plan dat nu op tafel komt te liggen, is door beide partijen goedgekeurd. De regie ligt meer bij de cliënt, wat kan er nog wel? Als er geen ruimte meer is, wordt gekeken naar andere zorg en meer begeleiding.’

Algemene voorziening

In sommige gevallen kan de coöperatie zorg aanbieden die de cliënt niet wil. Dan wordt er naar de gemeente doorverwezen. ‘De Wmo-consulent kijkt dan of de zorg past bij de zorgvraag. Ook wordt gekeken of de zorg in natura kan worden verleend of dat er een andere aanbieder moet worden gevonden. Dan is het de taak van Stand-By om die opdracht uit te besteden. De cliënt krijgt in dat geval wel een beschikking en is er sprake van een eigen bijdrage. Als er indicaties of pgb’s worden vastgesteld, gaat dit ook buiten de coöperatie om. ‘Doel is om minder pgb uit te keren en meer mensen in de algemene voorziening te krijgen. Op die manier blijft er ook meer geld over voor nieuwe innovaties.’

Inmiddels zijn er veertien sociale buurtteams die  bestaan uit een jeugdconsulent, maatschappelijk werker en een wijkverpleegkundige. Zij komen ook bij elkaar met de Wmo-consulenten, die aan de buurtteams zijn gekoppeld. ‘Inmiddels zijn we drie maanden via deze methode aan het werk. We willen snel in gesprek met cliënten over hun mening over deze nieuwe opzet. Bij ons bevalt het goed. We merken dat er sprake is van een gezamenlijk gevoel door het partnerschap. Dat moet de zorg ten goede komen. Iedereen is erbij gebaat dat dit slaagt.’

Lees hier meer over Heerlen Stand-By.


Geplaatst op: 3 mei 2017
Laatst gewijzigd op: 11 mei 2017