Meerwaarde van een Ouderenteam – Maatschappelijke weging van opbrengsten en kosten

Meerwaarde van een Ouderenteam – Maatschappelijke weging van opbrengsten en kosten

Het Ouderenteam onderzoekt kwetsbare ouderen aan huis, bemiddelt zorg, voert kortdurende behandelingen uit en begeleidt de situatie tot een nieuw evenwicht bereikt is. Wat is de waarde van het Ouderenteam? En wat zijn de effecten van de interventies van het Ouderenteam?

Het Vivium ABC is een ambulant Ouderenteam dat sinds 2003 wordt ingezet bij de diagnostiek, behandeling en advisering van thuiswonende ouderen met complexe zorgvragen in de regio Gooi Noord en noordelijke Vechtstreek.

Probleemschets

Zorginterventies voor deze doelgroep zijn multidisciplinair. Ze moeten individueel worden afgestemd op de zorgbehoeften. Dat maakt de resultaten moeilijk te generaliseren en de effecten lastig meetbaar.

Het Ouderenteam

Het Ouderenteam bestaat uit een verpleegkundige, een specialist ouderengeneeskunde en een gz-psycholoog. Het team onderzoekt kwetsbare ouderen aan huis, bemiddelt zorg, voert kortdurende behandelingen uit en begeleidt de situatie tot een nieuw evenwicht bereikt is. De aanmelding verloopt via de huisarts.

Pijlers in de werkwijze van het Ouderenteam

• Laagdrempelige bereikbaarheid voor cliënt en verwijzer.
• Brede benadering van de verwijsvraag. Veel aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt en hun betrokkenheid bij diens welbevinden.
• Afstemming tussen Ouderenteam, huisarts en andere betrokken zorgverleners.
• Interdisciplinaire samenwerking binnen het team; de complexe zorgvraag en multimorbiditeit van de cliënt vereisen een integrale aanpak.
• Afhankelijk van de zorgvraag kan een beroep gedaan worden op diverse paramedici die gespecialiseerd zijn in ouderenproblematiek.

Consult en medebehandeling

Het Ouderenteam richt zich vanuit de Wet langdurige zorg op een brede eerstelijns ouderenzorg en maakt in haar werkwijze verbinding tussen zorg en welzijn en tussen curatief en palliatief.

Methode

De waarde van het Ouderenteam is onderzocht door middel van een maatschappelijke businesscase (mBC). In deze mBC zijn de kosten naast elkaar gezet en gekwantificeerd en de opbrengsten van 7 van de 20 effecten doorberekend.

De professionals van het Ouderenteam hebben een itemlijst opgesteld met daarin de veronderstelde effecten van hun ‘bemoeienis’. Teruggaand vanaf het eerste kwartaal van 2015 zijn de eerste 24 afgeronde dossiers bestudeerd. Per cliënt is door twee willekeurige teamleden, onafhankelijk van elkaar, gescoord in welke mate men dacht het effect te hebben bereikt. Vervolgens is een selectie gemaakt van zeven items die duidelijk positief scoren, maatschappelijk relevant zijn en waarvan voldoende gegevens bekend zijn om de kosten nader uit te werken. Deze items zijn onder te verdelen in positieve effecten voor de cliënt, voor de informele en de formele zorg.

Samengevat

De effecten voor de cliënt zijn:
1. Depressie signaleren en behandelen
2. Medicatieveiligheid verbeteren

De effecten voor de informele zorg:
3. Mastery (regiegevoel) mantelzorger en afstemming met familie

En de effecten voor formele zorg:
4. Voorkómen opstopping SEH
5. Substitutie van zorg
6. Ontlasten huisarts/POH
7. Efficiënte diagnostiek

In hieronder ingevoegde pdf vindt u de waarde van de integrale aanpak beschreven en berekend, gebaseerd op de methode van de maatschappelijke businesscase. In dit artikel wordt duidelijk dat het werk van een Ouderenteam op verschillende niveaus in de zorg maatschappelijke waarde heeft.

Eindconclusie: De totale kosten van de inzet van het team bij 100 consulten bedragen ongeveer € 110.000. Een eerste en voorzichtige schatting laat zien dat van 100 consulten de opbrengsten € 170.000 zijn.

U kunt hier de gehele maatschappelijke kosten- en batenanalyse downloaden

Meer informatie

Kijk op de website van Vivium

Contactpersoon

Wilma Deerenberg-Kessler, manager behandelzaken GRZ/manager MGB, specialist ouderengeneeskunde, w.deerenberg@vivium.nl


Geplaatst op: 22 november 2017
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018