Nieuw zorgaanbod voor thuiswonende ouderen

Nieuw zorgaanbod voor thuiswonende ouderen

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Maar hoe organiseer je de zorg voor en met hen? Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben in samenwerking met zorgverzekeraars en zorgorganisaties een pilotstudie uitgevoerd in Stadskanaal en een nieuw zorgmodel ontwikkeld. Dit is persoonsgerichte en geïntegreerde zorg gebaseerd op de kenmerken van SamenOud. Klaske Wynia, onderzoeker en, tijdens de projectfase, programmaleider SamenOud over dit zorgaanbod.

Probleemschets

‘Ik werk al jarenlang aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, met name voor mensen met een langdurige zorgbehoefte’, vertelt Wynia. ‘Doordat de zorg erg versnipperd is, vinden chronisch zieken en ouderen het vaak lastig om de juiste zorg en ondersteuning te vinden en te organiseren. Er was niemand verantwoordelijk voor de cliënt in zijn geheel. Er was iemand nodig die naast de cliënt zou gaan staan en zeggen wat scheelt eraan en waar heb je behoefte aan?’ Bovendien komen er steeds meer ouderen, die steeds ouder worden en meer beperkingen krijgen terwijl ze hun sociale netwerk kwijtraken. Met de tendens dat mensen langer thuis blijven wonen moeten we dus ook de traditionele zorg loslaten en het anders gaan organiseren.’

De oplossing die gevonden is

Het Nationaal Programma Ouderenzorg zag ook in dat het niet goed was georganiseerd en is dat vanaf 2008 gaan oppakken, inmiddels onder de naam BeterOud. Wynia nam deel aan een projectgroep in Stadskanaal, bestaande uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige, een welzijnswerker en zorgverzekeraar Menzis. ‘We hebben een pilot uitgevoerd met casemanagement voor ouderen met een complexe zorgbehoefte, ofwel kwetsbare ouderen. De casemanager dacht mee vanuit het perspectief van de cliënt. Het doel was het welbevinden van de cliënt vergroten en ervoor zorgen dat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Via het Nationaal Programma Ouderenzorg konden we onze ideeën verder uitwerken en de pilot opschalen en verbeteren in het programma SamenOud. Daarmee hebben we de schotten in de zorg weggehaald en een nieuw zorgaanbod ontwikkeld.’

‘We willen preventief en proactief werken, dus we moeten de problemen voor zijn’, vervolgt Wynia. ‘Dat betekent dat je alle 75-plussers in beeld moet hebben en moet weten hoe het met hen gaat. Daarom richt ons nieuwe zorgaanbod zich op alle thuiswonende ouderen die ingeschreven zijn bij de deelnemende huisartsenpraktijken. Deze ouderen krijgen jaarlijks via hun huisarts een vragenlijst met vragen over hun kwetsbaarheid en zorgbehoefte. Op basis van hun antwoorden worden de ouderen ingedeeld in één van de drie risicoprofielen: Robuust, Kwetsbaar of Complexe zorgbehoeften. Elk zorgprofiel krijgt een passende zorgintensiteit vanuit het Ouderenzorg Team, dat gevormd wordt door een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een ouderenadviseur en een wijkverpleegkundige. Beide laatsten in de rol van casemanager voor de ouderen met de ouderen met de risicoprofielen Kwetsbaar en Complexe Zorgbehoeften. Gezamenlijk organiseert het team de benodigde zorg en begeleiding met en voor de ouderen.’

Wie is gebaat bij die oplossing?

Wynia: ‘Doordat de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts samen de regie voeren over het medische beleid gaan ouderen minder naar het ziekenhuis voor consulten bij diverse specialisten. Er zijn minder opnames en de gang naar het verpleeghuis wordt uitgesteld. De casemanagers zorgen ervoor dat ouderen thuis de benodigde ondersteuning en hulpmiddelen krijgen. Dankzij de efficiënte en effectieve werkwijze van de Ouderenzorg Teams van SamenOud is de stroom binnen de zorg efficiënter. Daarnaast voelen ouderen zich gezien, veilig en geborgen, en ervaren ze meer eigen regie; ze zien hun casemanager als vertrouwenspersoon.’

Wat is de status?

‘We werken aan de borging van SamenOud’, besluit Wynia. ‘Steeds meer organisaties in Groningen en Drenthe werken samen in het realiseren van geïntegreerde ouderenzorg gebaseerd op de kenmerken van SamenOud. Samen met de organisaties voor zorg en welzijn hebben we deze “bepalende kenmerken voor optimale geïntegreerde ouderenzorg” geformuleerd. De projectnaam SamenOud is daarmee aan het verdwijnen. De gezamenlijke organisaties in, met name Drenthe, zijn bezig om die kenmerken op onderdelen te borgen. Ook in andere regio’s komt steeds meer persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg die gestoeld is op de kenmerken van SamenOud. Dus ook al schuift de naam meer naar de achtergrond, het gedachtegoed van SamenOud wordt steeds meer geborgd.’

Meer informatie

Kijk op de website van SamenOud

Lees ook het eerdere artikel: SamenOud: een nieuw zorgmodel voor de thuiswonende ouderen

Contactpersoon

Klaske Wynia, programmaleider SamenOud, info@samenoud.nl


Geplaatst op: 11 december 2017
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018