Resultaten van het Praktijkteam palliatieve zorg (oktober 2017)

Resultaten van het Praktijkteam palliatieve zorg (oktober 2017)

Het praktijkteam palliatieve zorg is 1 maart 2016 opgericht om zorgprofessionals te ondersteunen bij knelpunten in de organisatie en financiering van palliatieve zorg. Welke meldingen zijn in de afgelopen jaren ontvangen en wat is ermee gedaan?

In totaal heeft het praktijkteam in anderhalf jaar tijd 195 vragen en knelpunten in behandeling genomen. Daarnaast heeft het meldpunt ruim 100 vragen direct afgehandeld. Het is gebleken dat hospices en netwerken palliatieve zorg de weg naar het praktijkteam goed weten te vinden evenals ziekenhuizen, overige zorgaanbieders (verpleeghuizen, thuiszorg) en individuele artsen.

Resultaten

Bij ruim 60% van de 195 meldingen is informatie verstrekt waarbij vaak ook het knelpunt is opgelost. 10% van de meldingen is na bemiddeling opgelost. Bij ruim 4% heeft de melding geleid tot een persoonlijk gesprek of een bezoek. De resterende 26% betreft overige meldingen/interventies
Hieronder een overzicht met veel voorkomende voorbeelden van meldingen en knelpunten.

Zorg thuis vanuit de Wlz

Een veel voorkomend voorbeeld van een informatievraag betreft het kunnen leveren van palliatieve zorg thuis vanuit de Wet Langdurige Zorg. Sinds begin 2016 is het mogelijk dat mensen vanuit een verpleeghuis thuis of in een bijna-thuis-huis kunnen overlijden, als zij dat willen. Het zorgkantoor zet het lopende zorgprofiel dan om in een modulair pakket thuis. Waar nodig worden de extra kosten vergoed. Niet iedereen is van deze mogelijkheid op de hoogte, veel mensen denken dat dit nog niet kan. Er is al een aantal keren een oplossing geboden. Per 1 januari 2018 is een administratieve tussenstap (het indiceren van het voormalige ZZP10) afgeschaft, waarmee de procedure verder is vereenvoudigd.

Huishoudelijke hulp

Voor huishoudelijke hulp hebben sommige hospices een afspraak met gemeenten gemaakt (vanuit de Wmo). Het is daarbij niet de bedoeling dat cliënten dan automatisch een extra eigen bijdrage vanuit de Wmo moeten leveren voor deze huishoudelijke hulp. Bijvoorbeeld omdat de afspraak met de gemeente is gekoppeld aan een vast aantal uren per individuele cliënt. Hierover is bij het meldpunt een voorbeeld binnengekomen, dat na bemiddeling is opgelost.

Medicijnen en hulpmiddelen

Relatief veel vragen in de Zvw gaan over benodigde medicijnen en hulpmiddelen in de laatste fase, zoals maagsondes en zakjes voor katheters. Dit wordt door het praktijkteam zelf opgepakt en doorgezet naar experts binnen het ministerie. Er spelen hierbij meerdere knelpunten. Het gaat bijvoorbeeld om een gebrek aan goed geschoolde medewerkers die met het hulpmiddel kunnen omgaan of medicijnen kunnen toedienen, om het tijdig kunnen bestellen of op voorraad hebben door de apotheek of om ontoereikende vergoedingen. Het praktijkteam brengt in kaart om welke medicijnen en hulpmiddelen het hier gaat en kijkt wat er gedaan kan worden om beschikbaarheid en vergoeding te verbeteren. Zo wordt een factsheet gemaakt, waar overzichtelijk staat met welke leverancier voor welke hulpmiddelen verzekeraars contracten hebben afgesloten.

Tekorten in de wijkverpleging

In de zomer van 2017 kwamen meldingen binnen over het niet kunnen leveren van palliatieve zorg thuis door tekorten van personeel in de wijkverpleging. Het praktijkteam adviseerde de betrokken verzekeraars aan te spreken om zo tot alternatieve oplossingen te komen. Ook luidde het advies om lokaal te bezien of de zorg toch kon worden geleverd door samenwerking te zoeken met andere zorgaanbieders. Tegelijkertijd is aangegeven op nationaal niveau diverse maatregelen te nemen om de personeelstekorten in de zorg op te lossen. Deze tekorten spelen breder dan alleen in de palliatieve zorg.

Traject geestelijke verzorging

Er kwamen diverse meldingen binnen over onvoldoende mogelijkheden voor geestelijke verzorging in de eerste lijn. Daarom heeft het praktijkteam contact gezocht met de Vereniging van Geestelijke Verzorgers (VGVZ). Gezamenlijk is gekeken naar bestaande en toekomstige mogelijkheden voor financiering en is een bezoek afgelegd aan het Zorginstituut Nederland. Ook is gewerkt aan meer bekendheid door het verzamelen van goede voorbeelden en gesprekken met ActiZ, V&VN en BTN. Tenslotte heeft ZonMw een kennissynthese uitgevoerd. Dat heeft een overzicht opgeleverd van lopend en afgesloten onderzoek en/of projecten over geestelijke verzorging. De aanbevelingen uit de Kennissynthese worden in 2018 opgepakt.

Wie interesse heeft in het gehele document te lezen, kan hier de uitgebreide versie Ervaringen praktijkteam palliatieve zorg november 2017 downloaden.


Geplaatst op: 15 januari 2018
Laatst gewijzigd op: 17 januari 2018