Praktijkteam Zorg op de juiste plek

Praktijkteam Zorg op de juiste plek

Mogelijk verloopt de overdracht van patiënten tussen thuis, ziekenhuis en/of kortdurende opname nog niet altijd probleemloos in uw regio. U kunt vragen hebben als: Waar kan ik nu met deze patiënt terecht? Of: Mag ik wel op deze manier samenwerken met andere zorgaanbieders? Met die vragen kunt u terecht bij dit praktijkteam.

Het praktijkteam Zorg op de juiste plek ondersteunt zorgprofessionals en organisaties in de regio als er knelpunten zijn in de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis. U kunt op werkdagen telefonisch contact opnemen met 030 – 78 97 878. Het e-mailadres is meldpunt@juisteloket.nl. Het praktijkteam Zorg op de juiste plek is een samenwerking tussen medewerkers van het Juiste Loket en het ministerie van VWS.

Bekijk hier een filmpje van een praktijkvoorbeeld:


Als de overdracht van patiënten in uw regio niet goed loopt

Als professional in de zorg weet u als geen ander de weg te vinden voor uw patiënten. Maar er is veel veranderd in de zorg. Mensen wonen langer zelfstandig en de zorg speelt daar op in. De nieuwe situatie vraagt om maatwerk en om intensieve samenwerking met uw collega’s in de regio. Niet altijd makkelijk! Het praktijkteam Zorg op de juiste plek denkt met u mee en zonodig komt het team naar uw regio.

Zorgketen in kaart
Alle mogelijke zorg- en verblijfsvormen voor kwetsbare ouderen staan nu overzichtelijk in kaart gebracht. Dit overzicht geeft weer wie waarvoor in aanmerking komen en hoe de overdracht van de ene naar de andere zorgvorm gaat. Mogelijk lost het al een aantal van uw vragen op.

Digitale versie van de zorgketen
Printversie van de zorgketen
Printversie van de zorgketen met toelichting

Afweging eerstelijns verblijf
Er is sprake van eerstelijns verblijf als mensen vanwege een medische noodzaak kortdurend verblijven in een intramurale zorginstelling. Het gaat om kwetsbare mensen die niet meer in de eigen woonomgeving kunnen verblijven maar waarbij een opname in een ziekenhuis, medisch specialistische zorginstelling of (geriatrische) revalidatiecentrum niet geëigend is.

Of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns verblijf is een afweging die betrokken professionals zoals huisarts, specialist of verpleegkundige maken. Om hen te ondersteunen in dit proces is er een afwegingsinstrument ontwikkeld. Dit instrument helpt professionals te voorzien in passende zorg.

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf

Veelgestelde vragen

Wat zijn de mogelijkheden voor zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen?

Tegenwoordig zijn er meer verschillende zorg- en verblijfs­vormen voor kwetsbare mensen. Hier ziet u welke dat zijn, wie ervoor in aanmerking komt en hoe de overdracht van de ene naar de andere zorgvorm gaat.

Wat is respijtzorg?

De gemeente ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren om te zorgen dat zij de zorg voor hun naaste zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren en niet overbelast raken. Als de zorg tijdelijk volledig van een mantelzorger wordt overgenomen, spreekt men van respijtzorg. Daarmee wordt, liefst preventief, de mantelzorger een adempauze geboden.

Er zijn verschillende vormen van respijtzorg mogelijk. Soms is het gewenst of nodig dat degene voor wie wordt gezorgd, tijdelijk ergens anders verblijft. Er is voor deze cliënt zelf geen medische aanleiding voor het tijdelijk verblijf: er is geen verandering in de gezondheidstoestand en de behandeldoelen worden niet aangepast.

Waar vind ik meer informatie over respijtzorg?

Voor mantelzorgers biedt de website van Mezzo veel nuttige informatie, onder meer op de respijtwijzer tijdvoorjezelf.mezzo.nl.

Een overzicht van relevante wet- en regelgeving en antwoord op de vraag hoe gemeenten kunnen bijdragen aan het voorkomen van overbelasting en uitval van mantelzorgers vindt u hier:  https://www.movisie.nl/publicaties/effectieve-respijtzorg-stappenplan-gemeenten. Aan de hand van vijf stappen is beschreven hoe een gemeente, samen met cliënten, mantelzorgers én lokale samenwerkingspartners, kan werken aan effectieve respijtzorg.

Wat is Wmo-spoedzorg?

Onder Wmo-spoedzorg verstaan we een hulpvraag aan de gemeente om zorg of ondersteuning waarop binnen 24 tot 48 uur moet worden gehandeld. Het gaat dan om het verstrekken van een tijdelijk maatwerkvoorziening die, afhankelijk van de situatie, bijvoorbeeld kan bestaan uit het inzetten van (extra) huishoudelijk hulp of begeleiding in de thuissituatie of opvang elders. De gebruikelijk procedure voor een hulpvraag wordt dus niet afgewacht, maar deze start tegelijkertijd. In samenspraak met de betrokkene en waar mogelijk de mantelzorger(s) start het onderzoek naar de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning waarop binnen uiterlijk zes weken wordt besloten. Zie https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/publicaties/informatiekaart-spoedzorg

Wie is er verantwoordelijk om Wmo-spoedzorg goed te regelen?

Dat zijn gemeenten. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) bevat een opdracht aan gemeenten om in spoedeisende gevallen een tijdelijke maatwerkvoorziening aan haar burgers te verstrekken.
Spoedzorg is iets anders dan respijtzorg: respijtzorg gaat over ondersteuning van mantelzorgers. Dat kan bijvoorbeeld door het bieden van kortdurend verblijf.
Bent u een zorgprofessional en schat u in dat spoedzorg nodig is, dan is het logisch om met de gemeente contact op te nemen. Als de gemeente onvoldoende adequaat reageert, kunt u terecht bij het Juiste Loket, daar denkt men met u mee.

Wat is eerstelijns verblijf?

Als iemands gezondheid acuut slechter wordt, kan het onverantwoord zijn dat hij of zij thuis blijft. Of als een behandeling in het ziekenhuis klaar is, kan het onverantwoord zijn om al naar huis te gaan. In die gevallen kan eerstelijns verblijf een oplossing zijn. Dit is kortdurend verblijf met 24-uurs verpleegkundig toezicht, onder de verantwoordelijkheid van huisarts of de specialist ouderengeneeskunde.

Waar vind ik meer informatie over eerstelijns verblijf?

Voor vragen rondom de aanspraak kunt u terecht op de site van het Zorginstituut Nederland. Voor vragen rondom de bekostiging kunt u terecht op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit. Veelgestelde vragen die ActiZ beschikbaar heeft gesteld  vindt u hier. Informatie over de vergoeding rondom eerstelijns verblijf is veelal te vinden op de websites van desbetreffende zorgverzekeraars.

Wie moet het initiatief nemen om eerstelijns verblijf in mijn regio goed te regelen?

Zorgverzekeraars zijn ervoor verantwoordelijk dat er voldoende eerstelijns verblijf voor hun verzekerden beschikbaar is.

Daarnaast is het belangrijk dat de patiënten die dit nodig hebben, tijdig in het eerstelijns verblijf worden opgenomen. De zorgaanbieder die constateert dat een patiënt een bed in het eerstelijns verblijf nodig heeft, moet proberen te zorgen dat dit wordt geregeld. Als dit niet lukt, of als de zorgaanbieder dit niet doet, dan moet de zorgverzekeraar ervoor zorgen dat de patiënt de benodigde zorg krijgt.

Het is in de praktijk vaak lastig voor zorgaanbieders, zoals huisartsen en ziekenhuizen, om erachter te komen waar een bed beschikbaar is. Het is daarom belangrijk dat er per regio één loket komt waar huisartsen en ziekenhuizen naartoe kunnen bellen als zij een bed zoeken. In juni 2017 heeft de minister de zorgverzekeraars laten weten dat zij dit zo snel mogelijk, samen met de zorgaanbieders, in alle regio’s moeten regelen.

Een totaaloverzicht van oplossingsmogelijkheden en knelpunten vindt u in het stedelijk advies doorstroming patiënten van Sigra. Hier vindt u de NZa quickscan ‘Acute zorg voor kwetsbare ouderen’ en brieven aan de Tweede Kamer van december 2016juni 201727 november 2017 en 2 juli 2018 die hier op ingaan.

De actuele stand van zaken over de ELV coördinatiepunten, per regio treft u in de Kamerbrief en de bijlage van 29 maart 2018.

 

Zijn er voorbeelden van regionale coördinatie van tijdelijk verblijf?

Voorbeelden van regionale coördinatie van tijdelijk verblijf zijn te vinden in het rapport ‘Eindrapport Zorgmarkten – Regionale coördinatie tijdelijk verblijf’ van juni 2018.

Onderaan deze webpagina (onder de kop ‘Goede voorbeelden van Praktijkteam Zorg op de juiste plek’) staan ook coördinatievoorbeelden.

Waar kan ik terecht als het niet lukt om casemanagement dementie te regelen?

Als u de diagnose dementie krijgt, maakt u aanspraak op casemanagement. Dit houdt in dat u – als u dat wilt – een vaste hulpverlener aangewezen krijgt die gedurende het hele ziekteproces begeleiding en ondersteuning biedt. Uw huisarts kan u hiernaar verwijzen, maar u kunt dit ook zelf regelen via een zorgaanbieder of dementienetwerk in uw regio. Dit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

In sommige regio’s kan het voorkomen dat u hiervoor op de wachtlijst komt te staan. Als u meer dan zes weken op de wachtlijst staat, kunt u uw zorgverzekeraar bellen en vragen om zorgbemiddeling. Een zorgverzekeraar heeft namelijk zorgplicht. Dit betekent dat de zorgverzekeraar ervoor moet zorgen dat er in uw regio voldoende passende zorg beschikbaar is. De zorgverzekeraar is dus verplicht om te zorgen dat het casemanagement voor u wordt geregeld.

Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar? Dan kunt u een melding maken bij het Meldpunt van de NZa of tel. 088 – 770 8 770).

Wat zijn de aanbevelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om tijdige toegang tot de juiste plek in de acute zorg te bevorderen?

De NZa concludeert in haar rapport Marktscan Acute Zorg van september 2017 dat de acute zorg voldoende toegankelijk is, maar de druk neemt toe. Samenwerking en coördinatie zijn nodig om toegankelijkheid op lange termijn te garanderen. In de Marktscan zijn aanbevelingen gedaan om de instroom, doorstroom en uitstroom in de acute zorg te bevorderen, zodat de burger kan rekenen op tijdige toegang tot de juiste plek in de acute zorg.

Er zijn aanbevelingen voor huisartsen, ziekenhuizen, verzekeraars, regionale ambulancevoorzieningen, de Regionale Overleggen Acute Zorgketen en aanbieders van eerstelijns verblijven.

Zie in het rapport Marktscan Acute Zorg vanaf pagina 63 t/m pagina 67.

Wanneer men iemand machtigt, moet dan voor elke vorm van machtiging opnieuw een machtigingsformulier worden ingevuld?

Nee, dat is niet nodig. In een machtiging kunnen de gemachtigde en de persoon namens wie hij/zij handelt (de volmachtgever) vastleggen wat de gemachtigde precies mag doen. Denk daarbij aan het aangaan van verschillende overeenkomsten, beschikkingen aanvragen en (medische) persoonsgegevens verstrekken. Met name als het gaat om medische gegevens moet uit de machtiging blijken welke informatie mag worden verstrekt, aan wie de informatie mag worden verstrekt en voor welk doel. Ook kunnen zij vastleggen dat de machtiging voor bepaalde of juist onbepaalde tijd geldt. Dat kan allemaal op één formulier.

Moet voor een machtiging altijd het modelformulier van de gemeente, CIZ of zorgaanbieder gebruikt worden?

Nee, niemand is wettelijk verplicht om een modelformulier te gebruiken. Deze organisaties willen er zeker van zijn dat iemand namens een ander optreedt, en vragen daarom om een machtiging. Zij bieden daar vaak een modelformulier voor aan. Mocht u problemen ervaren met het gebruik van een modelformulier, of ervaart u een andere belemmering: neemt u gerust contact met ons op.

Hoe kan VWS mij helpen om op lokaal of regionaal niveau iets te doen om de gezondheid van kwetsbare ouderen te verbeteren?

Om op regionaal niveau programma’s te ontwikkelen die zich richten op kwetsbare ouderen, kan het nodig of behulpzaam zijn om op lokaal of regionaal niveau de handen ineen te slaan en een coalitie te starten met meerdere partners (in ieder geval zorgverzekeraar(s) en gemeente(n)) om preventieve activiteiten te ontwikkelen.
Om zo’n coalitie van de grond te krijgen kan gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling Preventiecoalities van het ministerie van VWS. Met de subsidieregeling Preventiecoalities wil het ministerie van VWS de structurele samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventieactiviteiten voor risicogroepen stimuleren en activeren. Doel is om zo de gezondheid van deze groep te verbeteren. Kwetsbare ouderen kunnen zo’n groep zijn. Willen zorgverzekeraar en gemeente samen stappen kunnen zetten, is een gezamenlijke coördinatie nodig. Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen met de subsidieregeling Preventiecoalities een derde van de kosten van de procescoördinatie van een gezamenlijke aanpak van effectieve preventieactiviteiten voor risicogroepen financieren.
Wie kan de subsidie aanvragen?
De subsidie kan uitsluitend door zorgverzekeraars worden aangevraagd, in samenwerking met één of meerdere gemeenten. Het is mogelijk dat meerdere zorgverzekeraars betrokken zijn bij een preventiecoalitie. In dit geval vraagt één van die verzekeraars subsidie aan. Deze verzekeraar geldt dan als penvoerder.
Activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd
Activiteiten die nodig zijn voor het coördineren van het opstarten van een coalitie of voor het verder ontwikkelen van een bestaande samenwerking.
En activiteiten die nodig zijn voor het coördineren van het uitvoeren van de preventiecoalitie.
En activiteiten gericht op het structureel borgen van de ontwikkelde werkwijze.

Hierover is meer informatie is vinden op Loket Gezond Leven | Subsidieregeling Preventiecoalities biedt kansen voor samenwerking.

Voor meer algemene informatie over preventieve interventies, zie Loket Gezond Leven | Leefstijlinterventies.

Goede voorbeelden van Praktijkteam Zorg op de juiste plek