Praktijkteam Zorg op de juiste plek

Praktijkteam Zorg op de juiste plek

Mogelijk verloopt de overdracht van patiënten tussen thuis, ziekenhuis en/of kortdurende opname nog niet altijd probleemloos in uw regio. U kunt vragen hebben als: Waar kan ik nu met deze patiënt terecht? Of: Mag ik wel op deze manier samenwerken met andere zorgaanbieders? Met die vragen kunt u terecht bij dit praktijkteam.

Het praktijkteam Zorg op de juiste plek ondersteunt zorgprofessionals en organisaties in de regio als er knelpunten zijn in de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis. Het praktijkteam is op werkdagen telefonisch te bereiken op 06-15529336. Het e-mailadres is juistezorgplek@minvws.nl. Meer informatie is te vinden op de website denieuwepraktijk.nl.

Als de overdracht van patiënten in uw regio niet goed loopt
Als professional in de zorg weet u als geen ander de weg te vinden voor uw patiënten. Maar er is veel veranderd in de zorg. Mensen wonen langer zelfstandig en de zorg speelt daar op in. De nieuwe situatie vraagt om maatwerk en om intensieve samenwerking met uw collega’s in de regio. Niet altijd makkelijk!

Zorgketen in kaart
Alle mogelijke zorg- en verblijfsvormen voor kwetsbare ouderen staan nu overzichtelijk in kaart gebracht. Dit overzicht geeft weer wie waarvoor in aanmerking komen en hoe de overdracht van de ene naar de andere zorgvorm gaat. Mogelijk lost het al een aantal van uw vragen op.

Digitale versie van de zorgketen
Printversie van de zorgketen
Printversie van de zorgketen met toelichting

Afweging eerstelijns verblijf
Er is sprake van eerstelijns verblijf als mensen vanwege een medische noodzaak kortdurend verblijven in een intramurale zorginstelling. Het gaat om kwetsbare mensen die niet meer in de eigen woonomgeving kunnen verblijven maar waarbij een opname in een ziekenhuis, medisch specialistische zorginstelling of (geriatrische) revalidatiecentrum niet geëigend is.

Of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns verblijf is een afweging die betrokken professionals zoals huisarts, specialist of verpleegkundige maken. Om hen te ondersteunen in dit proces is er een afwegingsinstrument ontwikkeld. Dit instrument helpt professionals te voorzien in passende zorg.

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf

Veelgestelde vragen

Wat zijn de mogelijkheden voor zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen?

Tegenwoordig zijn er meer verschillende zorg- en verblijfs­vormen voor kwetsbare mensen. Hier ziet u welke dat zijn, wie ervoor in aanmerking komt en hoe de overdracht van de ene naar de andere zorgvorm gaat.

Wat is respijtzorg?

De gemeente ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren om te zorgen dat zij de zorg voor hun naaste zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren en niet overbelast raken. Als de zorg tijdelijk volledig van een mantelzorger wordt overgenomen, spreekt men van respijtzorg. Daarmee wordt, liefst preventief, de mantelzorger een adempauze geboden.

Er zijn verschillende vormen van respijtzorg mogelijk. Soms is het gewenst of nodig dat degene voor wie wordt gezorgd, tijdelijk ergens anders verblijft. Er is voor deze cliënt zelf geen medische aanleiding voor het tijdelijk verblijf: er is geen verandering in de gezondheidstoestand en de behandeldoelen worden niet aangepast.

Waar vind ik meer informatie over respijtzorg?

Voor mantelzorgers biedt de website van Mezzo veel nuttige informatie, onder meer op de respijtwijzer www.tijdvoorjezelf.mezzo.nl.

Een overzicht van relevante wet- en regelgeving en antwoord op de vraag hoe gemeenten kunnen bijdragen aan het voorkomen van overbelasting en uitval van mantelzorgers vindt u hier:  https://www.movisie.nl/publicaties/effectieve-respijtzorg-stappenplan-gemeenten. Aan de hand van vijf stappen is beschreven hoe een gemeente, samen met cliënten, mantelzorgers én lokale samenwerkingspartners, kan werken aan effectieve respijtzorg.

Wat is Wmo-spoedzorg?

Onder Wmo-spoedzorg verstaan we een hulpvraag aan de gemeente om zorg of ondersteuning waarop binnen 24 tot 48 uur moet worden gehandeld. Het gaat dan om het verstrekken van een tijdelijk maatwerkvoorziening die, afhankelijk van de situatie, bijvoorbeeld kan bestaan uit het inzetten van (extra) huishoudelijk hulp of begeleiding in de thuissituatie of opvang elders. De gebruikelijk procedure voor een hulpvraag wordt dus niet afgewacht, maar deze start tegelijkertijd. In samenspraak met de betrokkene en waar mogelijk de mantelzorger(s) start het onderzoek naar de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning waarop binnen uiterlijk zes weken wordt besloten. Zie https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/publicaties/informatiekaart-spoedzorg

Wat is eerstelijns verblijf?

Als iemands gezondheid acuut slechter wordt, kan het onverantwoord zijn dat hij of zij thuis blijft. Of als een behandeling in het ziekenhuis klaar is, kan het onverantwoord zijn om al naar huis te gaan. In die gevallen kan eerstelijns verblijf een oplossing zijn. Dit is kortdurend verblijf met 24-uurs verpleegkundig toezicht, onder de verantwoordelijkheid van huisarts of de specialist ouderengeneeskunde.

Waar vind ik meer informatie over eerstelijns verblijf?

Voor vragen rondom de aanspraak kunt u terecht op de site van het Zorginstituut Nederland. Voor vragen rondom de bekostiging kunt u terecht op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit. Veelgestelde vragen die ActiZ beschikbaar heeft gesteld  vindt u hier. Informatie over de vergoeding rondom eerstelijns verblijf is veelal te vinden op de websites van desbetreffende zorgverzekeraars.

Wie moet het initiatief nemen om eerstelijns verblijf in mijn regio goed te regelen?

Zorgverzekeraars zijn ervoor verantwoordelijk dat er voldoende eerstelijns verblijf voor hun verzekerden beschikbaar is.

Daarnaast is het belangrijk dat de patiënten die dit nodig hebben, tijdig in het eerstelijns verblijf worden opgenomen. De zorgaanbieder die constateert dat een patiënt een bed in het eerstelijns verblijf nodig heeft, moet proberen te zorgen dat dit wordt geregeld. Als dit niet lukt, of als de zorgaanbieder dit niet doet, dan moet de zorgverzekeraar ervoor zorgen dat de patiënt de benodigde zorg krijgt.

Het is in de praktijk vaak lastig voor zorgaanbieders, zoals huisartsen en ziekenhuizen, om erachter te komen waar een bed beschikbaar is. Het is daarom belangrijk dat er per regio één loket komt waar huisartsen en ziekenhuizen naartoe kunnen bellen als zij een bed zoeken. In juni 2017 heeft de minister de zorgverzekeraars laten weten dat zij dit zo snel mogelijk, samen met de zorgaanbieders, in alle regio’s moeten regelen.

Een totaaloverzicht van oplossingsmogelijkheden en knelpunten vindt u in het stedelijk advies doorstroming patiënten van Sigra. Hier vindt u de NZa quickscan ‘Acute zorg voor kwetsbare ouderen’ en brieven aan de Tweede Kamer van december 2016juni 2017 en 27 november 2017 die hier op ingaan.

 

Wanneer men iemand machtigt, moet dan voor elke vorm van machtiging opnieuw een machtigingsformulier worden ingevuld?

Nee, dat is niet nodig. In een machtiging kunnen de gemachtigde en de persoon namens wie hij/zij handelt (de volmachtgever) vastleggen wat de gemachtigde precies mag doen. Denk daarbij aan het aangaan van verschillende overeenkomsten, beschikkingen aanvragen en (medische) persoonsgegevens verstrekken. Met name als het gaat om medische gegevens moet uit de machtiging blijken welke informatie mag worden verstrekt, aan wie de informatie mag worden verstrekt en voor welk doel. Ook kunnen zij vastleggen dat de machtiging voor bepaalde of juist onbepaalde tijd geldt. Dat kan allemaal op één formulier.

Moet voor een machtiging altijd het modelformulier van de gemeente, CIZ of zorgaanbieder gebruikt worden?

Nee, niemand is wettelijk verplicht om een modelformulier te gebruiken. Deze organisaties willen er zeker van zijn dat iemand namens een ander optreedt, en vragen daarom om een machtiging. Zij bieden daar vaak een modelformulier voor aan. Mocht u problemen ervaren met het gebruik van een modelformulier, of ervaart u een andere belemmering: neemt u gerust contact met ons op.

Goede voorbeelden van Praktijkteam Zorg op de juiste plek