Preventieteam

Preventieteam

Het preventieteam biedt gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen informatie en handvatten voor samenwerking bij het gezamenlijk opzetten en financieren van preventieactiviteiten voor risicogroepen. Contact is mogelijk via het e-mailadres preventieteam@minvws.nl. Informatie op de website Loket Gezond Leven.

Preventie via de gemeentepolis

Het document ‘Preventie via de gemeentepolis’ is een samenvatting van het rapport Preventie & de gemeentepolis van BS&F (februari 2017). Het rapport laat zien op welke verschillende manieren gemeenten en verzekeraars omgaan met preventie in de polis. Dat gebeurt aan de hand van vier dimensies: inhoud, financiën, organisatie en bereik. Het doel van deze samenvatting is algemene informatie geven over de gemeentepolis zoals beschreven in het uitgebreidere rapport van BS&F1. Het gaat om basisinformatie voor professionals en ambtenaren in de zorg en in het sociaal domein die graag wat meer willen weten over deze polis. Uitgebreidere informatie is te vinden in het rapport, op www.gezondverzekerd.nl of op de site van een individuele gemeente.

Download hier het document ‘Preventie via de gemeentepolis’

Te downloaden documenten

  • Kamerbrief 25 maart 2016: een analyse van waarom preventie voor risicogroepen zo moeilijk van de grond komt en beklijft. In de brief zijn de beleidsmaatregelen aangekondigd die dit moeten vergemakkelijken, o.a. het preventieteam).
  • Op 29 november 2016 is de subsidieregeling preventiecoalities gepubliceerd, één van de beleidsmaatregelen uit de brief van 25 maart. Zorgverzekeraars kunnen in samenwerking met (een) gemeente(n) een beroep doen op deze subsidieregeling voor een Rijksbijdrage van 1/3 deel van de coördinatiekosten die nodig zijn om preventie-activiteiten voor risicogroepen op te starten en uit te voeren.
  • Brief 8 december 2016: brief met de reactie van minister Schippers van VWS op een motie van Pia Dijkstra over hoe sport en bewegen deel uitmaakt van de gezondheidszorg en wat VWS eraan doet om deze relatie te versterken.
  • Kamerbrief 28 maart 2017 over samenwerking, preventie en de gemeentepolis. In de brief gaat de staatssecretaris in op de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten die essentieel is voor preventie voor risicogroepen.
  • Bijgaand bij de brief van 28 maart 2017 stuurt de staatssecretaris het onderzoek Preventie en de gemeentepolis naar de Kamer waaruit blijkt dat de gemeentepolis deze samenwerking versterkt. BS&F heeft het onderzoek in opdracht van VWS uitgevoerd.
  • Aanbiedingsbrief VWS en Addendum Gecombineerde leefstijlinterventie nader bekeken: hierin geeft het Zorginstituut Nederland een handreiking voor het aanbod en de zorginkoop van de gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht en obesitas.
  • Eindrapport Coaching op Leefstijl (Cool): eindrapportage van een implementatie- en monitoringstudie.
  • Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel (RIVM): deze factsheet maakt deel uit van de evaluatie ‘Preventie in het zorgstelsel’. In deze factsheet wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventie beschreven.