Disclaimer

DeNieuwePraktijk.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist is. Fouten en verzuimen kunnen echter niet worden uitgesloten en de gebruiker van deze website dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

DeNieuwePraktijk.nl heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of andere gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van dergelijke informatie.