Praktijkteams

VWS en de praktijk

VWS probeert op verschillende manieren de samenwerking tussen overheid en praktijk te verbeteren. Soms gaat het daarbij om de ondersteuning van burgers, professionals of zorginstellingen bij het aanpakken van knelpunten in de zorg, als dit niet via reguliere kanalen lukt. Ook beoogt VWS om samen met de praktijk de gezondheid van mensen te bevorderen, bijvoorbeeld met de ondersteuning van preventieve initiatieven. Dat gebeurt op verschillende manieren, recent door de oprichting of ondersteuning van ‘praktijkteams’. Deze teams bestaan vaak uit praktijkmensen en VWS-medewerkers.

Op deze pagina vindt u een overzicht van dergelijke teams en initiatieven.

Het praktijkteam Zorg op de juiste plek ondersteunt zorgprofessionals en organisaties in de regio als er knelpunten zijn in de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis.

> bekijk dit praktijkteam

Het team beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg en pakt in samenspraak met de regionale vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren knelpunten op.

> bekijk dit praktijkteam

De Taskforce Gezond Eten met Ouderen is in maart 2017 ingesteld door de toenmalige staatssecretarissen van de ministeries van VWS en EZK. Het doel is om de voedingszorg voor ouderen te verbeteren.

> bekijk dit praktijkteam

Het Juiste Loket is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

> bekijk dit praktijkteam

In totaal trekken 150 zorgaanbieders in groepen op om op diverse thema’s met regelruimte een best practice te worden zoals op thema’s als: mantelzorgers, meten en verantwoorden kwaliteit, langer thuiswonen (indicatiestelling) en persoonsvolgende bekostiging.

> bekijk dit praktijkteam

Dit team pakt de regeldruk in de curatieve zorg aan. Zij helpen zorgaanbieders die bij de uitvoering van hun zelfontwikkelde zorgoplossing tegen de grenzen van de huidige wet- en regelgeving aanlopen.

> bekijk dit praktijkteam

Het doel van deze alliantie is om ouderen beter te beschermen tegen financiële uitbuiting. Ouderen moeten bewuster worden gemaakt van het risico van financiële uitbuiting en de mogelijkheden om hun financiële zaken zo te regelen dat de kans op uitbuiting afneemt.

> bekijk dit praktijkteam

In Alles is gezondheid maken partijen afspraken om gezamenlijk acties te ondernemen, die een beweging op gang brengen. Deze beweging moet leiden tot een gezonder en vitaler Nederland.

> bekijk dit praktijkteam

Doel van het team is het duurzaam oplossen van hardnekkige problemen op het gebied van onderwijs en zorg voor kinderen.

> bekijk dit praktijkteam

Het preventieteam biedt gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen informatie en handvatten voor samenwerking bij het gezamenlijk opzetten en financieren van preventieactiviteiten voor risicogroepen.

> bekijk dit praktijkteam

De komende twee jaar gaat het Schakelteam ervoor zorgen dat overal in Nederland een goed werkende aanpak komt voor mensen met verward gedrag. Ook als die mensen strafbare feiten pleegden, gevaarlijk (b)lijken, zorg mijden en geen netwerk (meer) hebben.

> bekijk dit praktijkteam

De Transitie Autoriteit Jeugd bemiddelt op verzoek van zorgaanbieders tussen zorgaanbieders en gemeenten en adviseert over financiële steun van VWS. Ook signaleert de TAJ knelpunten naar beleid.

> bekijk dit praktijkteam

Het Zorgpact stimuleert samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten, zodat zij regionaal kunnen inspelen op veranderingen in de zorg.

> bekijk dit praktijkteam